Algemene Voorwaarden

A-Class Logistics: Algemene Voorwaarden – Consultancy:

A-Class Logistics

  • richt zich op de Business-to-Business markt.
  • werkt en adviseert onafhankelijk.
  • heeft ten allen tijde uitsluitend een ondersteunende / adviserende rol. Opdrachtgever/ klant staat vrij wel/ niet de adviezen te implementeren.
  • wijst eventuele aansprakelijkheid op deze grond ten allen tijde af.

A-Class Logistics en de opdrachtgever/ klant bepalen de inhoud van de offerte en accepteren de rechten en plichten voortvloeiend uit de offerte ten tijde van de ondertekening.

A-Class Logistics hanteert de volgende voorwaarden in geval van projectopdrachten.

Onze werkzaamheden

Er is sprake van een project indien er na enkele kennismakingsbezoeken een opdracht wordt overeengekomen. Projecten hebben een tijdelijk karakter.

Een project komt als volgt tot stand:

 • 1.1 Eerste bezoek (telefonisch of ter plekke face-to-face) met als doel puur luisteren naar de wensen/ probleemstelling van de potentiële opdrachtgever/ klant (inventarisatie).
  • Dit bezoek kost de potentiële opdrachtgever/ klant indien face-to-face een vast bedrag die partijen vooraf mondeling of schriftelijk overeengekomen. Bij het uiteindelijk accepteren van de opdracht/ het project worden deze kosten in mindering gebracht. Op de factuur van A-Class Logistics wordt dit de kennismakings- aanbetaling genoemd.
 • 1.2 Tweede bezoek (telefonisch of ter plekke face-to-face): A-Class Logistics geeft een terugkoppeling van haar eerste insteek aan de potentiële opdrachtgever/ klant, een eventuele offerte ontstaat na dit tweede bezoek.
  • 2.2.1 Ook het tweede bezoek kost de klant indien face-to-face, een vast bedrag die partijen vooraf schriftelijk overeengekomen. Bij het uiteindelijk accepteren van de opdracht/ het project worden deze kosten in mindering gebracht. Op de factuur van A-Class Logistics wordt dit de vooruitbetaling genoemd.
 • 1.3 In het derde bezoek (telefonisch of ter plekke face to face) wordt de offerte besproken en bij accoord een Plan van Aanpak afgestemd. Een project is een feit.

Partijen hebben schriftelijk een overeenkomst getekend. Eventuele reeds betaalde vooruitbetaling en/ of kennismakingsaanbetaling worden verrekend.

 • 1.4 Vervolgbezoeken (telefonisch of ter plekke) hebben als doel de uitvoering van het project zo goed mogelijk te voltooien. In de offerte van A-Class Logistics moet worden vermeld hoe dit wordt berekend.

Betalingscondities

2. A-Class Logistics factureert wekelijks tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. A-Class Logistics hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na facturatiedatum, tenzij anders schriftelijk (in de offerte) is overeengekomen.

3. Reclameren naar aanleiding van de ontvangen factuur kan uitsluitend schriftelijk en binnen 7 dagen na de factuurdatum. Facturen worden te allen tijde elektronisch (via e-mail) verzonden.

4. Een vorm van prestatieloon zoals een bonus wordt in de overeenkomst/ offerte beschreven en kan een andere facturatiestructuur met zich meebrengen.

5. Indien opdrachtgever/ klant de factuur van A-Class Logistics niet tijdig betaalt, behoudt A-Class Logistics het recht om een additionele vergoeding/ toeslag in rekening te brengen conform het in de offerte/ overeenkomst gestelde.

6. Indien opdrachtgever/ klant in gebreke blijft de betaling/ het verschuldigde bedrag te voldoen, dan wordt een volledige vergoeding van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheidsclausules

7. A-Class Logistics verplicht zich tegenover de potentiële opdrachtgevers/ klanten alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk te behandelen

8. A-Class Logistics neemt geen concurrerende werkzaamheden aan indien dit bij één of meerdere opdrachtgevers tot belangenverstrengeling kan leiden. Indien A-Class Logistics het vermoeden op het eventuele ontstaan van belangenverstrengeling bemerkt zullen betrokkenen proactief worden geïnformeerd.

9. A-Class Logistics behoudt zich het recht voor om “schijnzelfstandigheid” te voorkomen een passende DAB (voormalig VAR) bij de overeenkomst te voegen/ te laten voegen zodat ook de Belastingdienst geïnformeerd is.

10. Per 01-01-2021 is A-Class Logistics onder A-Class Business geschoven.

Versie: 1 -2016